General Governance Performance Index Methodologie

0.  Ondersteunende tool is Datawrapper (www.datawrapper.de)

1.   De PGPI (General Governance Performance Index) steunt op drie bronnen voor haar uitkomst:

a.

Index of Economic Freedom (The Heritage Foundation, www.heritage.org/index) - de kolommen General government expenditure as % of GDP, GDP (PPP) en Population. Op basis van deze data wordt de Input variabele General Government Expenditure per Capita berekend (in onderstaande formule aangeduid met I )

b.

Social Progress Indicator (www.socialprogressimperative.org) is de externe Output variabele, die data samenbrengt en rangschikt die de directe en indirecte overheidsoutput voor haar burgers/bedrijven weegt en in kaart brengt (in onderstaande formule aangeduid met Oe ).

c.

World bank Government Effectiveness Index (www.worldbank.org/governance/wgi) is de interne Output variabele, die percepties over de kwaliteit van publieke diensten, ambtelijke dienstverlening vastlegt alsmede mate van onafhankelijkheid van politieke druk, de kwaliteit van beleidsbepaling en implementatie daarvan alsmede de geloofwaardigheid van de overheid in het doorvoeren van haar beleid (in onderstaande formule aangeduid met Oi )

2.   GDP data bij voorkeur twee jaar voorafgaande aan het gewogen gemiddelde van de data onder 1.a prikken om actie/reactie tot uitdrukking te brengen. Beleid (in termen van vergroting/inkrimping) geldstromen, leid pas (zeg) twee jaar later tot output

3.   De onder 1a. Bedoelde data komen slechts in aanmerking indien en voor zover deze meer bedragen dan $2.000. Daaronder is geen zinnige of relevante beleidsbepaling mogelijk, dan wel leidt een zeer grote populatie in de breuk tot datapunten welke een zeer vertekend beeld gaan opleveren

4.   De uitkomsten van alle drie de bronnen wordt gerangschikt op basis van een verdeling op basis van laag naar hoog ragschikking  van 0 naar 100 (PERCENT.RANG)

5.   De gehanteerde formule om tot een PGPI score voor een individueel land te komen is als volgt:

 

( Rank Cx Oe + Rank Cx Oi )/2 

         -----------------------------------------------------------------------   x 100

Rank Cx I -2yrs

6.   PGPI's lager dan 25 en hoger dan 150 worden geëlimineerd om te voorkomen dat abnormaliteiten toegang krijgen tot de uitkomst