Na vorig jaar de eerste stappen te hebben gezet in het creëren van een norm om overheidsprestaties te meten in relatie tot overheidsuitgaven, is dit jaar een volgende stap gezet in het verder scherp krijgen van dit inzicht. Dit heeft geleid tot een vernieuwde index. Hieronder worden daarvan de uitkomsten gepresenteerd.

De General Government Performance Index (GGPI) beoogt inzicht te verschaffen in de relatie tussen door overheden geleverde prestaties die relevant zijn voor burgers (maatschappelijke opbrengst) en de lasten die samenhangen met het leveren van die prestaties (publieke lasten). Bovenstaande (interactieve) kaart laat de uitkomsten zien voor 2015 (voor een detailweergave voor Europa klik hier)

De GGPI stelt daardoor in staat en is bedoeld om te laten zien hoe, ongeacht de omvang van de in een land voor overheidshandelen beschikbare middelen, keuzes rond de besteding van publieke middelen (publieke lasten) zich vertalen in voor burgers relevante prestaties (maatschappelijke opbrengsten), waardoor het mogelijk wordt vast te stellen in welke mate dat beleid succesvol is geweest. Het is derhalve een index, die de kosten en opbrengsten van overheidshandelen en -nalaten meet, weegt en onderling vergelijkbaar maakt. Meer informatie over achtergrond, opzet en methodologie van de index vindt men hier.

De GGPI ranking voor 2015 ziet er als volgt uit:

Zo slaagt Chili er bijvoorbeeld in om met een beperkt beslag van overheidsuitgaven op het bruto binnenlands product (23,7%) en met een geringe staatsschuld (13,(5 van het BBP), een relatief hoge voor burgers relevante maatschappelijke opbrengst te genereren (ze behoort tot de 20% best presterende landen wereldwijd op dit vlak). Het zegt echter niets over de kwaliteit van de  de output en input variabelen van de Index, Maatschappelijke Opbrengst respectievelijk Publieke Lasten. Voor een aantal geselecteerde ontwikkelde economieën laat het resultaat zich als volgt samenvatten:

Deze uitkomsten komen het best tot leven als ze tegen elkaar worden afgezet. Dan blijkt pas hoe groot de verschillen tussen landen zijn en tekenen zich ook clusters af, met ieder zo zijn eigen specifieke issues en dynamiek.

In mijn blog naar aanleiding van het verschijnen van de GGPI 2015 ga ik daar meer specifiek op in. 

Hierboven is al een vergelijking gemaakt met de de uitkomsten voor 2014. Door aanpassingen in de gehanteerde methodiek ten opzichte van vorig jaar (zie: De overheid gewogen....introductie van de Public Governance Performance Indicator), heb ik de vergelijkende cijfers voor 2014 aangepast. De bewegingen zijn samengebracht in het volgende overzicht (voor een detailkaart voor Europa klik hier):


De complete dataset voor de GGPI 2015 is hier te vinden (klik deze link).

Posted
AuthorMark Goudsmit